• Item thumbnail

    Shobitha Solar

    Address: TC 2/3427, Karthika, Chalakuzhy Rd, Vivekanand Nagar, Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala 695004 Phone: 0471 244 8433 (59)

    Shobitha Solar,Karthika, Chalakuzhy Rd, Vivekanand Nagar, Pattom, Thiruvananthapuram